Klauzula informacyjna RODO

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

 Zgodnie z treścią art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, Dyrektor Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN informuje, że:

I. ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem zebranych danych osobowych jest Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu z siedzibą przy ul. Z.Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań, tel.  61 852 85 03, e-mail. ibch@ibch.poznan.pl  (zwany dalej Instytut).

 II. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na adres Instytutu: Inspektor Ochrony Danych, Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu z siedzibą przy ul. Z.Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań lub wysyłając e-mail na adres: dpo@ichb.poznan.pl

III. CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA

Dane osobowe przetwarzane są w celu:

  1. założenia i korzystania z konta w usługach, serwisach i systemach PCSS (podstawa prawna: niezbędność przetwarzania do wykonania umowy – art. 6 ust. 1 lit.b RODO).
  2. ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń dla obrony przed nimi (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora – art. 6 ust. 1 lit f. RODO, którym jest dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami).
  3. zapewnienia rozliczalności (podstawa prawna: art. 6 ust.1 lit.f RODO, którym jest wykazanie spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa).
IV.  OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Dane osobowe będą przetwarzane przez Instytut:

  1. do czasu usunięcia konta w systemach PCSS
  2. do czasu wycofania udzielonej zgody (o ile podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda i jest to jedyna podstawa przetwarzania);
  3. w przypadku wniesienia skargi – przez okres 6 lat lub do momentu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z umowy lub innego tytułu.
V. ODBIORCY DANYCH

Dane osobowe mogą zostać ujawnione upoważnionym pracownikom Instytutu, a także mogą zostać udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

VI. PAŃSTWA TRZECIE LUB ORGANIZACJE MIĘDZYNARODOWE

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

VII. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

Zgodnie z RODO, osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo:

  1. dostępu do treści swoich danych osobowych i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  2. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna  z brakiem możliwości założenia i korzystania z  konta w usługach, serwisach i systemach PCSS.