Original Image
Modified Image
Główne funkcje systemu dLab
Wyszukiwanie i filtrowanie zadań Każdy element digitalizowany w systemie dLab, zwany jest zadaniem digitalizacji i odzwierciedla pojedynczy obiekt w systemie biblioteki cyfrowej (np. dLibra). Lista zadań związanych z użytkownikiem widoczna jest na portalu WWW. Użytkownik może wyszukiwać i filtrować zadania po różnorakich kryteriach, np. nazwie, statusie, przynależności do grupy, identyfikatorze.
Wykonywanie czynności Czynności w systemie dLab mogą być wykonywane na poziomie pojedynczego zadania digitalizacji, jak i na poziome kilku lub kilkunastu zadań. Możliwe jest również wykonywanie określonych czynności dla wybranych zadań digitalizacji z listy wszystkich zadań.
Dostęp do plików archiwalnych Jeśli system dLab jest zintegrowany z systemem archiwizacji danych (np. dArceo) to dostęp do pakietów archiwalnych odbywa się z poziomu portalu WWW systemu dLab. Pliki w razie potrzeby są pobierane automatycznie przez system dLab z systemu archiwizacji i przekazywane użytkownikowi.
Automatyzacja prac System dLab może być zintegrowany z dowolnym narzędziem wspierającym automatycznie proces digitalizacji. Mogą to być narzędzia uruchamiane z listy poleceń, narzędzia posiadające interfejs programistyczny (API) lub takie dostepne w trybie chmurowym. W praktyce każda czynność wykonywana przez redaktora może być wspierana przez narzędzie automatyzujące prace. Narzędzia te pracują niezależnie od tego czy redaktor jest czy nie jest zalogowany.
Pełna historia zmian System dLab przechowuje pełną historię zmian wprowadzanych przez użytkowników, zarówno w kontekście zadania digitalizacyjnego, jak i poszczególnych czynności. Zmiany parametrów czynności, wykonanie czynności, błąd i inne zachowania są przechowywane i dostępne dla użytkowników systemu dLab. Dzięki temu można łatwo wychwycić wszelkie zmiany wprowadzane w systemie w ramach poszczególnych obiektów.
Widok użytkownika Każdy użytkownik w systemie dLab ma dostepny dedykowany dla niego widok z listą czynności, które czekają na obsługę przez niego. Dzięki temu użytkownicy koncentrują się za realizacji prac przypisanych do nich i mogą również monitorować kolejke czynności do wykonania.
W ramach oprogramowania dLab wyróżniamy kilka najważniejszych elementów z którymi pracują użytkownicy:
Zadanie Zadanie to podstawowy element w systemie dLab. Jest to zestaw czynności przeznaczonych do realizacji w ramach digitalizacji określonej pozycji (np. książki, numeru czasopisma, nagrania audio czy wideo). Pozycję rozumiemy tutaj jako element, który po poddaniu digitalizacji staje się jednostkowym obiektem cyfrowym. Postęp wykonania zadania monitorowany jest przez system dLab. Poszczególne czynności w ramach zadania wykonywane są przez przydzielonych użytkowników lub automaty, np. czynność przygotowania plików matek (plików master) wykonywana jest przez użytkowników z grupy skanujący, a czynność archiwizacji plików master wykonywana jest przez automat składowania w systemie dArceo. Ponieważ niektóre czynności mogą być ograniczone kolejnościowo, wykonywanie zadania przebiega etapami, np. najpierw wykonywana jest czynność przygotowania plików matek, a później czynność składowania ich w systemie dArceo.
Czynności Czynność – składowa część zadania, która identyfikuje konkretne działanie do wykonania w ramach całego zadania digitalizacji. Czynność może być wykonana przez uprawnionego użytkownika (człowieka) korzystającego z systemu dLab lub przez automat (narzędzie informatyczne). Przykładem czynności wykonywanej przez użytkownika jest przygotowanie plików matek (plików master). Jest to czynność wykonywana przez użytkownika, ponieważ to użytkownik konfiguruje urządzenie digitalizujące, a następnie wyniki digitalizacji wprowadza samodzielnie do systemu dLab. Przykładem czynności wykonywanej przez automat jest przygotowanie plików prezentacyjnych. Automat może przekonwertować pliki master do wersji prezentacyjnych przy użyciu wskazanego przez użytkownika profilu konwersji. Automat wykorzystuje w tym celu zewnętrzne narzędzie, np. silnik FineReader w celu przygotowania plików PDF (wraz z warstwą tekstową) lub oprogramowanie DocumentExpress w celu utworzenia plików DjVu (również z warstwą tekstową).
Koncepcja działania systemu dLab System dLab obsługuje cały proces digitalizacji, pomagając przekształcić fizyczne obiekty w cyfrowe reprezentacje dostępne w internecie i bezpiecznie archiwizowane na przyszłość.
Skontaktuj się z nami