Funkcje

dArceo składa się z zestawu usług sieciowych, które udostępniają funkcje długoterminowego przechowywania danych źródłowych, w szczególności dokumentów tekstowych, graficznych oraz audiowizualnych. Jednym z kluczowych aspektów dArceo jest funkcja migracji, które została przygotowana w zgodzie z modelem OAIS. Podejście migracji zostało wybrane ze względu na naturę zasobów przechowywanych w polskich bibliotekach cyfrowych, gdzie w większości przypadków mamy do czynienia z dokumentami tekstowymi, graficznymi i audiowizualnymi. Główne funkcje dArceo obejmują:

  • Przechowywanie i wersjonowanie danych – każdy obiekt cyfrowy przesłany do dArceo jest odpowiednio przechowywany i wersjonowany. W efekcie użytkownik ma pełen dostęp zarówno do najnowszej wersji obiektu, jak i jego wcześniejszych postaci. dArceo może korzystać z różnych urządzeń lub usług składowania danych, np. dysk lokalny, macierz dyskowa, czy protokół FTP/SFTP. Ponadto dArceo może być skonfigurowane do współpracy w tym zakresie z usługą powszechnej archiwizacji PLATON-U4, rozwijaną w projekcie PLATON, a wdrożoną w ramach krajowej naukowej sieci PIONIER.
  • Zarządzanie metadanymi – dArceo wykorzystuje format METS do przechowywania pełnych informacji na temat składowanych obiektów cyfrowych. Plik metadanych posiada wiele informacji, włączając w to metadane strukturalne, metadane techniczne, metadane opisowe oraz metadane administracyjne. Ponadto metadane mogą być zarówno dostarczone przez użytkownika (wraz z plikami master) jak i wyekstrahowane przez wbudowane w dArceo mechanizmy, które wykorzystują takie narzędzia do ekstrakcji metadanych jak FITS, FFMpeg czy DROID.
  • Repozytorium OAI-PMH – obiekty przechowywane w dArceo mogą być widzane przez zewnętrzne systemy informatyczne przez interfejs protokołu OAI-PMH. Obecnie wspierane są dwa formaty udostępniania metadanych: Dublin Core oraz METS.
  • Przekształcanie danych – kluczowa funkcja systemu dArceo. Istnieją trzy typy funkcji przekształcania danych. Pierwszym są funkcje migracji danych, które grają kluczową rolę w kontekście długoterminowego przechowywania danych. To dzięki nim możliwe jest migrowanie starego formatu do nowego bez utraty informacji. Funkcje te realizują podejście transformacji modelu OAIS. Drugim typem funkcji jest konwersja danych. Funkcje tego typu umożliwiają stratną konwersję danych, która może być wykorzystana np. do tworzenia wersji prezentacyjnych obiektów, udostępnianych w ramach bibliotek cyfrowych. Trzeci typ funkcji to funkcje zaawansowanego dostarczania danych, które umożliwia dostarczanie danych źródłowych (plików master) w spersonalizowany sposób, np. pobieranie progresywne, czy wyświetlanie informacji na urządzeniach mobilnych.
  • Monitorowanie danych – dArceo monitoruje przechowywane dane pod kątem dwóch aspektów: sum kontrolnych (SHA-512) oraz ryzyka utraty danych związanego z wychodzeniem z użycia formatów danych (określane na podstawie informacji z bazy danych UDFR).
  • Wspólna przestrzeń funkcji przekształcania danych – jednym z innowacyjnych aspektów systemu dArceo jest fakt, że umożliwia on współdzielenie funkcji przekształcania danych. Oznacza to, że różne instytucje mogą współdzielić opracowane przez siebie usługi. Takie podejście stymuluje współpracę w zakresie szeroko rozumianej digitalizacji, a także pomaga w implementacji idei długoterminowego przechowywania danych źródłowych. Docelowo instytucje z wystarczająco dużym potencjałem technicznym, będą mogły udostępniać usługi migracji, konwersji czy zaawansowanego dostarczania danych innym, mniejszym podmiotom.

Kompleksowy pakiet oprogramowania do gromadzenia, przechowywania i udostępniania obiektów cyfrowych