Usługi i wsparcie

Oprogramowanie dLibra i dMuseion

Informacje podstawowe

Poza sprzedażą licencji na oprogramowanie dLibra i dMuseion PCSS świadczy również dodatkowe usługi związane z tymi systemami. Standardowe usługi to:

 • instalacja oprogramowania – zdalna lub wykonywana na miejscu u usługobiorcy,
 • szkolenia użytkowników (zarówno redaktorów biblioteki czy muzeum cyfrowego jak i administratorów),
 • pomoc techniczna,
 • migracja oprogramowania do nowych wersji.

Ponadto możliwa jest realizacja nie wymienionych powyżej usług niestandardowych, takich jak na przykład przeniesienie lub przeskalowanie instalacji biblioteki czy muzeum cyfrowego, czy też integracja biblioteki/muzeum cyfrowego z innymi systemami informatycznymi. Możliwe jest również dostosowanie lub rozszerzenie funkcjonalności systemu dLibra lub dMuseion. Ceny takich usług są zależne od ich szczegółowego zakresu i są każdorazowo przedmiotem indywidualnych ustaleń.

Szkolenia z obsługi systemu dLibra lub dMuseion

Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe oferuje prowadzenie odpłatnych szkoleń z zakresu obsługi systemu dLibra i dMuseion. Typowe szkolenie trwa dwa dni (2 x 5h) i składa się z części teoretycznej oraz praktycznej. Część teoretyczna ma postać prezentacji, na której przedstawiane są podstawowe założenia obowiązujące w bibliotekach/muzeach cyfrowych opartych o środowisko dLibra/dMuseion. W ramach części praktycznej uczestnicy szkolenia poznają zasady obsługi Aplikacji Redaktora oraz Aplikacji Czytelnika/Zwiedzającego.

Możliwe jest również przeprowadzenie szkolenia dla administratorów bibliotek/muzeów cyfrowych opartych o system dLibra/dMuseion. Szkolenie administratorów obejmuje obsługę Aplikacji Administratora oraz zasady obsługi i konfiguracji serwera systemu dLibra/dMuseion oraz konfiguracji Aplikacji Czytelnika/Zwiedzającego.

Możliwe jest przeprowadzenie szkoleń zarówno w siedzibie PCSS w Poznaniu jak i na miejscu w instytucji zlecającej szkolenie. Cena szkolenia zależy od jego ostatecznego zakresu oraz od liczby szkolonych osób.

Pomoc techniczna

W przypadku zwracania się do pomocy technicznej prosimy o precyzyjny i szczegółowy opis problemu oraz opis czynności, które doprowadziły do powstałej sytuacji.

PCSS nie gwarantuje udzielenia pomocy technicznej osobom lub instytucjom, które nie podpisały z PCSS umowy na odpłatne świadczenie pomocy technicznej.

Oprogramowanie dLab oraz dArceo

Ze względu na charakter systemu dLab (automatyzacja indywidualnego procesu digitalizacji) licencja na to oprogramowanie jest oferowana wraz z usługą pełnego wdrożenia. W ramach pełnego wdrożenia PCSS zapewnia:

 • instalację i konfigurację poszczególnych komponentów oprogramowania dLab na komputerach licencjobiorcy,
 • szkolenia z zakresu obsługi i konfiguracji oprogramowania dLab,
 • pomoc techniczną z zakresu obsługi i konfiguracji oprogramowania dLab przez okres jednego roku.

Instalacja i konfiguracja poszczególnych komponentów oprogramowania dLab jest wynikiem konsultacji ze Zleceniodawcą. W efekcie oprogramowanie dLab jest dostosowane do bieżącego procesu digitalizacji Zleceniodawcy. Przykładowo może to być:

 • automatyzacja tworzenia wersji prezentacyjnych obiektów cyfrowych przy wykorzystaniu narzędzi będących w posiadaniu Zleceniodawcy.
 • automatyzacja tworzenia obiektów cyfrowych w bibliotece/muzeum cyfrowym
 • automatyczne generowanie miniaturek dla obiektów cyfrowych
 • automatyczne składowanie plików master w systemie długoterminowego przechowywania danych źródłowych (np. dArceo)
 • wykonywanie kopii bezpieczeństwa

Zakres automatyzacji oraz integracji z narzędziami będącymi w posiadaniu Zleceniodawcy jest każdorazowo przedmiotem indywidualnych ustaleń. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt.

Kompleksowy pakiet oprogramowania do gromadzenia, przechowywania i udostępniania obiektów cyfrowych